Nylónová hmoždinka

Nylónová hmoždinka
Kód Názov Cena s DPH
320026 NYLON TYP H10 Clasik 10x50 0.05 € ks
320027 NYLON TYP H12 Clasik 12x60 0.00 € ks
320025 NYLON TYP H8 Clasik 8x40 0.04 € ks